Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu – informacja dla właścicieli lasów

W związku z realizacją zadania pt.: „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie miasta Sierpc oraz części gmin: Mochowo i Rościszewo”  oraz rozpoczęciem przygotowania materiałów geodezyjnych do prac terenowych, uprzejmie informujemy właścicieli lasów, że od 15.07.2024 r. będą wykonywane prace taksacyjne przez taksatorów firmy LAS-R Sp. z o. o.

Dokładny termin wykonywania prac w poszczególnych obrębach ewidencyjnych i ich częściach uzależniony będzie od warunków pogodowych.

Projekty uproszczonych planów zostaną wyłożone w siedzibie urzędu gminy do publicznego wglądu.

O terminie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów właściciele lasów zostaną  powiadomieni  w późniejszym terminie.

Prace prowadzone będą wyłącznie na ewidencyjnych użytkach leśnych (Ls) i nie obejma innych użytków porośniętych roślinnością drzewiasta.