Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Gminy w Rościszewie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469, ze zm.) istnieje ustawowy obowiązek prowadzenia przez gminy ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z tym, zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rościszewo, które nie są podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej o wypełnienie druku zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Zgłoszenie (stanowiące załącznik do niniejszego pisma) obejmuje podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie przedmiotowej ewidencji.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z  ww. ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wszyscy właściciele nieruchomości na terenie gminy Rościszewo, którzy posiadają na swoich posesjach zbiorniki bezodpływowe, w których gromadzone są nieczystości ciekłe (ścieki) lub przydomową oczyszczalnię ścieków, są obowiązani zawrzeć umowę z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie na ich opróżnianie. Każdy właściciel nieruchomości jest zobligowany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy i dowodów opłaty za usługi na każde wezwanie organu kontrolującego. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych lub osadów ściekowych, co reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wypełnione zgłoszenia prosimy dostarczyć do Urzędu Gminy w Rościszewie w terminie do dnia 15.03.2024 r.:

 1. osobiście,
 2. za pośrednictwem sołtysa,
 3. poprzez przesłanie pocztą na adres: ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo lub
 4. elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Rościszewo na platformie ePUAP (elektroniczne zgłoszenie opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Uprzejmie prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie niezbędnych informacji celem dokonania wpisu/aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Informujemy, iż osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Rościszewo są:

 

 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” w Sierpcu Sp. z o.o.
  Konstytucji 3-go Maja, 09-200 Sierpc
  tel.: 24/275 15 12
 1. WCTRON Sp. z o.o.
  Wyb. J. Słowackiego 9, 50-406 Wrocław
  tel.: 800 808 308
 1. CEDROB S.A.
  Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów
  tel. 23/672 44 11

 

Do pobrania:

 1. zgłoszenie – wersja pdf
 2. zgłoszenie – wersja edytowalna